Karakteristike proizvoda:
Širina: 164 cm
Dubina: 205 cm
Visina: 108 cm
Du?ek: 165×200 cm