Karakteristike proizvoda:
Širina: 180 cm
Dubina: 215 cm
Visina: 109 cm
Du?ek: 165×200 cm