Karakteristike proizvoda:
Širina: 172 cm
Dubina: 230 cm
Visina: 86 cm
Du?ek: 164×200 cm