Karakteristike proizvoda:
Širina: 164 cm
Dubina: 217 cm
Visina: 98 cm
Du?ek: 164×200 cm