Karakteristike proizvoda:
Širina: 165 cm
Dubina: 205 cm
Visina: 96 cm
Du?ek: 165×200 cm