Karakteristike proizvoda:
Širina: 175 cm
Dubina: 215 cm
Visina: 135 cm
Du?ek: 160×200 cm