Karakteristike proizvoda:
Širina: 225 cm
Dubina: 90 cm
Visina: 95 cm
Du?ek: 120×192 cm